APARTMANI UNA

Projektovani objekat je slobodnostojećeg tipa sa složenim krovom. Objekat sadrži ukupno pet etaža. Prizemna etaža je etaža na kojoj je ostvaren glavni ulaz. Objekat ukupno ima 29 apartmana. Svi apartmani su organizovani kao garsonjere, dvosobni i trosobni apartmani.

 

OPIS LOKACIJE

Lokacija se nalazi na Tari, na kat.parceli br. 9/4 KO Kremna. Katastarska parcela zahvata površinu od 18 55 m2. Lokacija je direktno povezana sa saobraćajnicom koja povezuje Taru sa Ponikvama. Teren je u padu prema jugu, povoljan je za gradnju. U neposrednoj blizini lokacije postoji vodovodna, kanalizaciona i niskonaponska elektroenergetska mreža. Na građevinskoj parceli izgrađen je jedan stambeni objekat koji se ruši u celosti.

SAOBRAĆAJNO REŠENJE/PRISTUP OBJEKTU

Građevinska parcela stambenog objekta ima direktan pristup na javnu saobraćajnicu na kat.parceli 9846/1, sa severne strane. Ulaz u objekat je predviđen sa severne strane u nivou prizemlja. Na parceli je predviđen stacionarni saobraćaj sa 29 parking mesta što odgovara ukupnom broju stambenih jedinica.

PARTERNO UREĐENJE

Teren je u padu ka jugu. Objekat se nalazi u centralnom delu građevinske parcele bliže pristupnoj saobraćajnici. Slobodne zelene površine javljaju sporadično, na mestima uz objekat i oko parking prostora. Oluci se direknto izlivaju na teren. U parternom delu objekta predviđen je drenažni sistem. Pešački prilaz objektu obrađen je behatonom a parking prostor asvaltnim zastorom. Ostali deo parcele je travnata površina sa pojedinačnim stablima zimzelenog i listopadnog drveća (bor, jela, breza…).

PROSTORNA ORGANIZACIJA

Projektovani objekat je slobodnostojećeg tipa sa složenim krovom. Objekat sadrži ukupno pet etaža. Prizemna etaža je etaža na kojoj je ostvaren glavni ulaz. Objekat ukupno ima 29 apartmana. Svi apartmani su organizovani kao garsonjere, dvosobni i trosobni apartmani. Kuhinje i trpezarija su integrisani u dnevni boravak. Kupatilo je opremljeno tuš kadom, umivaonikom i klozet šoljom. Na nivou suterena 1 i 2 nalaze se ostave. Na nivou suterena 2 nalazi se dodatni ulaz/izlaz – nivo dvorišta.

KONSTRUKCIJSKA KONCEPCIJA OBJEKTA

Objekta je projektovan kao skeletni konstruktivni sklop sa sistemom AB platana, stubova i ploča. Konstruktivna spartnost objekta je 5 etaža. Spratne visine etaža su 306 cm. Konstrukcija krova je složena. Nagibi krovnih ravni su 35-55 stepeni. Horizontalnu konstrukciju čine AB puna ploča d=18cm. Ploče terasa i stepeništa su pune, armirano betonske, debljine 16-18cm. AB fasadna platna su debljine d=20cm. Fasadni i unutrašnji zidovi predviđeni su od klima blokova d=20cm. Ukopani, temeljni zidovi su predviđeni od armiranog betona. Fundiranje objekta vrši se na AB temeljnoj ploči debljine 50cm. Ispod temelja izvesti sloj tampona debljine 20 cm.